Polityka prywatności

Cookies

Pliki cookie to pliki tekstowe wykorzystywane do zapisywania pewnych informacji na Twoim komputerze. Cookies nie są szkodliwe dla Ciebie jak i Twojego komputera. Dlatego zalecamy nie wyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Stosowanie cookies umożliwia podnoszenie jakości naszych usług oraz zwiększania zadowolenia naszych użytkowników dzięki przechowywaniu ich preferencji oraz śledzeniu trendów poruszania się po serwisie www.bhp-bialystok.com.pl

Polityka Prywatności

Podczas wypełniania formularza kontaktowego w serwisie www.bhp-bialystok.com.pl wymagamy podania imienia i nazwiska, adresu e-mail. Właściciel serwisu www.bhp-bialystok.com.pl przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami. Adresów e-mail używamy w celu powiadamiania użytkowników o czynnościach niezbędnych do realizacji treści zapytania (np. kontakt, zapis na szkolenia, informacje o ofercie itp.). Podanie danych nie jest obowiązkowe. Tylko od Ciebie zależy, czy udostępnisz je innym użytkownikom.

Administratorem danych osobowych jest BEHAPEX Marta Pajołek z siedzibą w Białymstoku, ul. Orkana 14, 15-693 Białystok, NIP 542-284-93-29

BEHAPEX Marta Pajołek przetwarza dane osobowe na podstawie:

  • pisemnej zgody udzielonej przez Uczestnika szkolenia,
  • zgody udzielonej przez Klienta uzupełniającego formularz kontaktowy
  • Dane nie są przekazywane innym podmiotom.

BEHAPEX Marta Pajołek nie przekazuje danych innych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Każdy Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofać zgodę można w każdym momencie. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać kontaktując się z BEHAPEX Marta Pajołek. BEHAPEX Marta Pajołek informuje, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego BEHAPEX Marta Pajołek dokonało na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Na podstawie zanonimizowanych danych dostarczonych przez Użytkowników (pliki cookies, dane o wykorzystywanym urządzeniu itp.) BEHAPEX Marta Pajołek może dokonywać profilowania, tj. dostosowywać zawartość Serwisu do preferencji użytkowników. Podstawą prawną tego działania jest uzasadniony interes BEHAPEX Marta Pajołek (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dokonując analizy ochrony praw i wolności uznaliśmy, że takie działanie nie ma istotnego wpływu na prywatność użytkowników. Działania te pozwalają nam na lepsze świadczenie usług i dostosowanie Serwisu do potrzeb użytkowników. Działania te odzwierciedlają więc oczekiwania użytkowników.

BEHAPEX Marta Pajołek będzie przechowywać dane osobowe przez cały okres niezbędny do realizacji zamówionej usługi, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania. Po zakończeniu usługi dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych lub cywilnych.

Prawo do sprzeciwu – art. 21 RODO.

Każdy Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli BEHAPEX Marta Pajołek przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub w przypadku profilowania lub marketingu bezpośredniego.

Rezygnacja (wypisanie się) z otrzymywania informacji o zmianach i nowościach w Serwisie, będzie oznaczało sprzeciw w stosunku do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli wniesienie sprzeciwu będzie odpowiadało prawu, w takim przypadku BEHAPEX Marta Pajołek nie będzie przetwarzało już danych osobowych w tym celu.

Prawo dostępu do danych – art. 15 RODO.

Każdy Użytkownik ma prawo do uzyskania od BEHAPEX Marta Pajołek potwierdzenia, czy  przetwarza jego dane osobowe. Żeby przekazać potwierdzenie właściwej osobie i nie naruszyć tym samym praw innych osób, BEHAPEX Marta Pajołek może prosić o przekazanie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości osoby składającej taki wniosek.

Wykonując to prawo, każdy Użytkownik może:

uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza EOG.

Ponadto, każdy użytkownik może uzyskać kopię danych osobowych jakie są przetwarzane przez BEHAPEX Marta Pajołek.

Prawo do poprawiania danych osobowych – art. 16 RODO

Każdy Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie poprawić dane osobowe go dotyczące, jeżeli dane osobowe przetwarzane przez BEHAPEX Marta Pajołek są nieprawidłowe. Każdy użytkownik ma również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia dotyczących tych danych.

Prawo do bycia zapomnianym – art. 17 RODO

Każdy Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia części lub całości swoich danych osobowych. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku:

cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych,

dane osobowe stały się zbędne dla celów w jakich BEHAPEX Marta Pajołek przetwarzał te dane osobowe, wniesiony został sprzeciw zgodny z art. 21 RODO, a BEHAPEX Marta Pajołek nie dysponuje inną podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

Pomimo wykonania prawa do bycia zapomnianym BEHAPEX Marta Pajołek może w dalszym ciągu przetwarzać wszystkie lub część danych osobowych z uwagi m.in. na obowiązki prawne ciążące na BEHAPEX Marta Pajołek (np. obowiązki podatkowe) lub z uwagi na obronę lub dochodzenie ewentualnych roszczeń bądź z uwagi na prawo korzystania z wolności wypowiedzi i prawo do informacji.

Dla potwierdzenia tożsamości Użytkownika, który wykonuje prawo do bycia zapomnianym możemy prosić o wypełnienie formularza. Formularz ten pozwoli nam na dokładne zidentyfikowanie Użytkownika.

Prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO

Każdy Użytkownik, zgodnie z art. 18 ROO, ma prawo do ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych. Prawo to oznacza, że użytkownik ma prawo zażądać, aby jego dane osobowe nie były przetwarzane do czasu rozpatrzenia żądania. W takiej sytuacji użytkownik nie będzie miał dostępu tylko do takich funkcjonalności bhp-bialystok.com.pl, które nie będzie łączyło się w wykorzystaniem danych osobowych.

Prawo to można wykonać w następujących sytuacjach:

gdy Użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas BEHAPEX Marta Pajołek ograniczy ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych osobowych, jednak nie dłuższy niż 14 dni, gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażądał ograniczenia ich wykorzystania;

gdy dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

gdy Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ochrona interesów, praw i wolności użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje BEHAPEX Marta Pajołek, przetwarzając dane osobowe użytkownika.

Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO

Każdy Użytkownik, zgodnie z art. 20 RODO, ma prawo do przenoszenia dotyczących go danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych oznacza, że Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym formacie dane osobowe, które dostarczyło BEHAPEX Marta Pajołek. Dane te można przesłać dowolnemu podmiotowi. Można również wnioskować, żeby BEHAPEX Marta Pajołek przesłało te dane osobowe innemu, wskazanemu przez Użytkownika, administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

Każdy Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

BEHAPEX Marta Pajołek dokłada starań, aby przetwarzane dane osobowe były bezpieczne. W tym celu stosowane są rozwiązania techniczne i organizacyjne, które mają za zadanie zabezpieczenie danych osobowych. Tymi środkami są w szczególności:

regularne testowanie infrastruktury informatycznej pod kątem bezpieczeństwa,

kontrolowanie dostępu do danych w ramach BEHAPEX Marta Pajołek.

Bhp-bialystok